Regulamin CKK

REGULAMIN CZŁUCHOWSKIEGO KLUBU KARPIOWEGO

§1

Człuchowski Klub Karpiowy powstał dla stworzenia wszystkim członkom Klubu optymalnych możliwości realizacji statutowych celów PZW oraz zaspokajania osobistych zainteresowań wędkarskich w kierunku poznawania ryb rodziny karpiowatych.

§2

Cele działalności Człuchowskiego Klubu Karpiowego:

 • Nadrzędną zasadą klubu jest zasada „złów i wypuść”, którą klub będzie propagował wśród wędkarzy na wszystkich wodach.
 • Popularyzacja połowów ryb karpiowatych oraz działalności Człuchowskiego Klubu Karpiowego w PZW i na zewnątrz.
 • Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z innymi klubami oraz tworzenie warunków do wymiany doświadczeń;
 • Organizowanie i prowadzenie współzawodnictwa sportowego w formie zawodów karpiowych;
 • Integrowanie środowiska wędkarzy łowiących ryby karpiowate;
 • Szkolenie młodzieży;
 • Efektywna walka z kłusownictwem;
 • Pomoc w utrzymaniu i zagospodarowaniu wód;

§3

Członkiem Człuchowskiego Klubu Karpiowego może zostać członek Koła PZW w Człuchowie, który zadeklarował chęć wstąpienia do Klubu, opłacił wpisowe i składki. W wyjątkowych sytuacjach, za jednomyślną zgodą Zarządu oraz po uzyskaniu zgody Prezesa Koła PZW w Człuchowie, w szeregi Klubu można przyjąć członka PZW zrzeszonego w kole innym niż Człuchów. O przyjęciu do Klubu decyduje Zarząd Klubu w drodze głosowania większości 2/3 głosów. Decyzja Zarządu jest ostateczna.

Zarząd może odmówić przyjęcia do Klubu kandydata w następujących przypadkach:

 • Kandydat został ukarany prawomocnym orzeczeniem Sądu Organizacyjnego PZW;
 • Kandydat został ukarany przez kolegium do spraw wykroczeń lub Sąd Powszechny za naruszenie przepisów o rybołówstwie;

§4

Każdy członek Człuchowskiego Klubu Karpiowego zobowiązany jest posiadać aktualną legitymację PZW.

§5

Członek Człuchowskiego Klubu Karpiowego ma prawo;

 • Wybierać i być wybieranym do Władz Klubu,
 • Uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków Klubu;
 • Poddawać ocenie działalność i Władze Klubu, a także wysuwać postulaty i propozycje do Władz Klubu oraz zwracać się z pytaniami i skargami,
 • Uczestniczyć we wszystkich formach działalności Klubu.

§6

Do obowiązków członka Człuchowskiego Klubu Karpiowego należy:

 • Branie czynnego udziału w pracach Klubu;
 • Przestrzeganie Regulaminu Klubu i postanowień Władz Klubu;
 • Ochrona własności Klubu;
 • Godne reprezentowanie Klubu;
 • Branie udziału w zawodach organizowanych przez Człuchowski Klub Karpiowy;
 • Prowadzenie kart ewidencyjnych złowionych ryb karpiowatych i innych;
 • Przestrzeganie dolnego i górnego wymiaru ochronnego ryb karpiowatych ustalonego na wodach PZW Człuchów.
 • Legitymowanie się przy przeprowadzanej kontroli SSR oraz uprawnionych do tego osób dokumentami wymaganymi przez PZW oraz legitymacją klubową.

§7

Członkostwo w Człuchowskim Klubie Karpiowym ustaje na skutek:

 • Wystąpienia z Klubu poprzez złożenie pisemnego oświadczenia Zarządowi Klubu;
 • Skreślenia z listy członków Klubu na podstawie uchwały Zarządu w przypadkach:
 • popełnienia przez członka Klubu wykroczeń, o których mowa w § 3 pkt 1) i 2);
 • poważnego naruszenia Regulaminu Klubu;
 • nie wypełniania obowiązków wynikających z § 6, bez uzasadnienia;
 • utraty członkostwa w Kole PZW w Człuchowie;
 • nie opłacenia w terminie składki członkowskiej.

§8

Człuchowski Klub Karpiowy działa przy Kole PZW Człuchów okręg Słupski.

§9

Środki finansowe Klubu pochodzą z następujących źródeł:

 • Składki członków Klubu;
 • Wolne datki przekazane przez sponsorów;

Środki finansowe Człuchowskiego Klubu Karpiowego mogą być przeznaczone wyłącznie na działalność klubową z wyjątkiem przypadku likwidacji Klubu. 

§10

Człuchowski Klub Karpiowy na podstawie uchwały zarządu koła PZW w Człuchowie może otrzymać w opiekę lub w użytkowanie zbiorniki wodne w celu prowadzenia gospodarki wędkarskiej oraz ochrony środowiska wodnego ze szczególnym uwzględnieniem rybostanu. Klub może otrzymać w użytkowanie część majątku ruchomego i nieruchomego PZW oraz inne materiały i środki eksploatacyjne PZW.

§11

Wysokość wpisowego oraz składek członkowskich ustalana jest podczas Walnego Zebrania Człuchowskiego Klubu Karpiowego. Walne Zebranie Członków Człuchowskiego Klubu Karpiowego zwoływane jest co najmniej jeden raz w roku.

§12

Władzami Człuchowskiego Klubu Karpiowego jest Zarząd Klubu który powoływany jest przez Walne Zebranie Członków Klubu na okres 4 lat w składzie:

 • Prezes;
 • Zastępca Prezesa;
 • jeden do sześciu członków Zarządu.

Walne Zebranie Członków Klubu uchwala inne przepisy wewnętrzne Klubu , które powinny być zgodne z postanowieniami PZW.

§13

Zarząd Klubu kieruje bieżącą działalnością Klubu oraz zarządza środkami finansowymi będącymi w dyspozycji Klubu.

§14

Sprawozdanie finansowe z całorocznej pracy Klubu zarząd przedstawia na corocznym spotkaniu sprawozdawczym. Kopię sprawozdania Zarząd Klubu przekazuje Zarządowi Koła PZW w Człuchowie.

§15

Likwidacja Klubu może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu większości 2/3 głosów, w obecności co najmniej 2/3 aktualnej liczby członków. Klub może zostać rozwiązany także decyzją Zarządu Koła PZW w Człuchowie lub władz wyższego szczebla w przypadku zaprzestania działalności, lub działalności niezgodnej ze statutem, przepisami wewnętrznymi PZW i postanowieniami niniejszego regulaminu.

§16

Powyższy Regulamin zatwierdzono na wniosek grupy inicjatywnej, na posiedzeniu Zarządu Koła PZW w Człuchowie w dniu 1 grudnia 2009r.

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS