REGULAMIN ŁOWISKA

Regulamin łowiska Jez. Wandzińskie

Każdy wędkujący przed rozpoczęciem wędkowania na Jez. Wandzińskim jest zobowiązany do zapoznania się w regulaminem łowiska oraz do bezwzględnego jego przestrzegania.

 1. Opiekunem łowiska jest Człuchowski Klub Karpiowy.

 2. Łowisko jest czynne cały rok za wyjątkiem okresu występowania na zbiorniku pokrywy lodowej.

 3. Przed rozpoczęciem łowienia każdy wędkujący powinien obowiązkowo zapoznać się i bezwzględnie przestrzegać regulaminu łowiska.

 4. Każdy wędkujący po wcześniejszej rezerwacji powinien posiadać przy sobie wykupioną licencję na wędkowanie, którą jest zobowiązany okazywać każdorazowo na polecenie osób kontrolujących.

 5. Rezerwacji na wędkowanie dokonuje się wyłącznie u opiekuna łowiska telefoniczne tel. 883 320 979 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej maciejwdowczyk@o2.pl

 6. Osoba wykupująca licencję jednoznacznie wyraża zgodę na możliwość sprawdzenia sprzętu i wyposażenia przez osoby kontrolujące, a w przypadku podejrzenia kradzieży ryb wyraża zgodę na przeszukanie namiotu i pojazdu.

 7. Wędkujący obowiązkowo powinien posiadać kartę wędkarską, a jej numer powinien być wpisany w odpowiedniej rubryce w zezwoleniu.

 8. Osoba przystępująca do wędkowania powinna posiadać niezbędną wiedzą na temat połowu karpi i amurów i w najwyższym stopniu przestrzegać zasad ostrożności przy obchodzeniu się ze złowioną rybą.

 9. Osoby mniej doświadczone w połowie karpi i amurów mogą dokonywać połowu jedynie w towarzystwie osoby doświadczonej.

 10. Prawo do kontroli posiadają gospodarze łowiska (członkowie Człuchowskiego Klubu Karpiowego) oraz osoby upoważnione na podstawie odrębnych przepisów jak m.in.: Policja, Straż Rybacka, Straż Leśna.

 11. Na terenie łowiska mogą tylko przebywać osoby posiadające licencję na połów oraz osoby towarzyszące tylko po wcześniejszym poinformowaniu opiekuna łowiska. Osoby towarzyszace powinny być wpisane w licencję osoby łowiącej która to ponosi za nie pełną odpowiedzialność. Psy oraz inne zwierzęta domowe powinny być przetrzynywane na smyczy bądź w obrębie stanowiska. Odchody zwierzęce powinny być uprzątnięte.

 12. Dopuszcza się przebywanie na łowisku w uzasadnionych przypadkach osób trzecich w formie krótkotrwałych odwiedzin lub dowozu zaopatrzenia. Fakt ten musi być wcześniej zgłoszony opiekunowi łowiska. Osoby trzecie mają zakaz dojazdu do stanowisk i poruszania się w obrębie łowiska pojazdem mechanicznym. Zaparkowanie pojazdu jest dozwolone tylko na poboczu jezdni. Za nieprzestrzeganie zasad w stosunku do osób trzecich odpowiada osoba odwiedzana.

 13. Osoby poniżej 16 roku życia mogą przebywać na terenie łowiska tylko pod opieką osoby dorosłej, która ponosi za nie pełną odpowiedzialność.

 14. Łowienie dozwolone jest przez całą dobę i tylko w wyznaczonych stanowiskach maksymalnie na 2 wędki stosując metodę włosową.

 15. Doba na łowienie rozpoczyna się od godz. 12.00 w danym dniu i kończy o godz. 12.00 następnego dnia.

 16. Parkowanie pojazdów dotyczy tylko osób posiadających licencję na łowienie i może odbywać się tylko w wyznaczonych miejscach parkingowych  tj. przy stanowisku 11 i 17 oraz na poboczu jezdni. Dopuszcza się dojazd pojazdem do stanowiska w celu wypakowania oraz spakowania sprzętu wędkarskiego nie dłużej niż na 1 godz. przed rozpoczęciem i zakończeniem wędkowania. Każdy pojazd parkujący w wyznaczonyh miejscach powinien posiadać identyfikator umieszczony w widocznym miejscu przy przedniej szybie pojazdu. Identyfikator jest wydawany wraz z zezwoleniem po przyjeździe na łowisko. Identyfikator jest wielokrotnego użytku, jednorazowa opłata za identyfikator wynosi 5 zł.

 17. W czasie łowienia obowiązuje bezwzględny zakaz poruszania się w obrębie łowiska pojazdami mechanicznymi.

 18. Potrzeba opuszczenia łowiska w celu wcześniejszego zakończenia wędkowania bądź wyjazdu po zaopatrzenie powinna odbywać się tylko po uprzednim powiadomieniu opiekuna łowiska.

 19. Wszystkie złowione ryby należy w jak najlepszej kondycji wypuścić z powrotem do wody.

 20. Osoby, które wykupią zezwolenie, podczas zasiadki mogą robić zdjęcia złowionym rybom. Jednocześnie godzą się na udostępnienia tych zdjęć gospodarzowi łowiska do nieodpłatnego wykorzystania w celu publikacji.

 21. Przetrzymywanie ryb w workach karpiowych dopuszcza się wyłącznie, gdy ryba została złowiona w nocy. Ryby wolno przechowywać workach karpiowych po jednej sztuce w każdy worek. W przypadku złowienia amura należy rybę jak najszybciej wypuścić do wody (w przypadku ważenia i zrobienia zdjęć, czynności te powinny trwać możliwie jak najkrócej).

 22. W przypadku stwierdzenia, że ryba ucierpiała w trakcie połowu i po wypuszczeniu do wody mogłaby nie przeżyć, należy taki fakt zgłosić opiekunowi łowiska.

 23. Obowiązkowo należy posiadać ze sobą matę do odhaczania karpi najlepiej kołyskę bądź matę z bocznymi ściankami. Niedopuszczalne jest stosowanie płaskich mat. Podbierak karpiowy powinien mieć rozstaw ramion min. 80 x 80 cm, worek karpiowy (najlepiej kilka) oraz środek dezynfekujący rany. Osoba kontrolująca ma prawo w każdej chwili sprawdzić czy wędkujący posiada wyżej wymienione rzeczy.

 24. Dozwolone jest używanie haczyków z zadziorem lub bezzadziorowych. Zakazuje się używania haków z odgiętym trzonkiem typu Cranked Hook.

 25. Zakazuje się stosowania plecionki jako linki głównej.

 26. Zakazuje się używania środków pływających w postaci pontonów i łodzi. Łowienie odbywa się wyłącznie z brzegu.

 27. Obowiązuje zakaz używania modeli zdalnie sterowanych w miesiącach od 1 maja do 31 października. W tym okresie dopuszczone jest tylko łowienie rzutowe.

 28. Dopuszcza się nęcenie łowiska wszelkimi zanętami karpiowymi (kulki proteinowe, pellet, ziarna, orzechy), które są świeże i nie powodują zagrożenia dla ryb i środowiska. W żadnym wypadku nie wolno wrzucać zepsutej zanęty do wody.

 29. Łowisko jest położone w obszarze leśnym, dlatego podczas łowienia należy zachować ciszę oraz dbać o czystość.

 30. Każdy wędkarz zobowiązany jest wysprzątać swoje stanowisko wędkarskie przed i po zakończeniu wędkowania (śmieci obowiązkowo należy zabrać z łowiska ze sobą). Każdy wędkujący jest zobowiązany do bezwzględnego posprzątania niedopałków po papierosach!

 31. W trakcie przebywania na łowisku zabronione jest:
  a) przeszkadzanie innym łowiącym poprzez głośne zachowywanie - hałas, słuchania głośnej muzyki oraz stosowania innych form zakłócania ciszy i porządku;
  b) kąpieli;
  c) zanieczyszczanie i zaśmiecanie łowiska;
  d) niszczenie przyrody;
  e) palenie ognisk;
  f) poruszania się pojazdem mechanicznym w obrębie łowiska.

 32. Korzystający z łowiska zobowiązuje się do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i zasad BHP oraz innych regulaminów i przepisów, w tym związanych z ochroną przyrody i rybactwem śródlądowym.

 33. Właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek kradzieże lub uszkodzenia mienia osobistego na terenie łowiska.

 34. Opiekun łowiska zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie w każdym momencie. W przypadku wprowadzenia zmian właściciel łowiska każdorazowo udostępni ujednolicony tekst zmienionego regulaminu na swojej stronie internetowej pod adresem: www.ckk.pzwczluchow.org.pl w zakładce regulamin-lowiska.

 35. Nie zapoznanie się z niniejszym regulaminem nie zwalnia korzystającego z łowiska od jego przestrzegania.

 36. Złamanie powyższych zasad oraz zachowanie się niezgodne z regulaminem spowoduje natychmiastowe usunięcie takiej osoby z łowiska, unieważnienie licencji bez zwrotu kosztów zezwolenia, a także odmówienie sprzedaży licencji w przyszłości. Wszelkie przypadki kłusownictwa, kradzieży – stanowią czyny niezgodne z prawem i będą zgłaszane służbom porządkowym i organom ścigania.

Osoby kontaktowe:
Maciej - tel. 883 320 979
Winicjusz - tel. 504 211 963

 

Designed by PrintVisionIPowered by Quick.CMS